Kliendiprogrammi Kvaliteet on Moes tingimused

 1. Mõisted
  1.1. Moe OÜ, registrikood 12652653, juriidiline aadress: Tööstuse, Moe küla Tapa vald Lääne-Viru maakond 45005 ja/või Moe Mõis MTÜ, registrikood 80394094, juriidiline aadress: Tööstuse, Moe küla Tapa vald Lääne-Viru maakond 45005 – edaspidi Moe
  1.2. Moe e-pood – veebipõhine kauplemiskoht https://pood.moe.ee/, mida klient kasutab tellimuste esitamiseks.
  1.3. Programm – kliendiprogramm Kvaliteet on Moes, mida Moe oma klientidele pakub.
  1.4. Tingimused – antud dokument. Tingimustes sätestatakse programmiga seotud õigused, kohustused ja muud sätted.
  1.5. Osaleja – Moe klient, kes osaleb programmis vastavalt kliendiprogrammi Kvaliteet on Moes tingimustele.
  1.6. Kaart – osalejatele väljastatud virtuaalne Kvaliteet on Moes kaart, mis võimaldab programmis osaleda ja programmi pakutavaid hüvesid ning teenuseid kasutada.
  1.7. Programmi veebileht – Moe veebileht, mis on programmile pühendatud ja leitav internetiaadressidelt: https://pood.moe.ee/
  1.8. Partner – Moe äripartner, kes teeb Moe programmi raames koostööd ja pakub osalejatele erinevaid hüvesid.
  1.9. Privaatsuspoliitika – teave osaleja isikuandmete töötlemise kohta. Privaatsuspoliitika on saadaval programmi veebilehel.
 2. Üldsätted
  2.1 Käesolevad tingimused moodustavad Moe ja osaleja vahelise lepingu, mis hõlmab pakkumisi, personaalseid pakkumisi, sh personaalseid soovitusi, ja muid hüvesid ning teenuseid, mida Moe on kohustatud osalejale pakkuma ja mida osalejal on õigus saada vastavalt nendele tingimustele.
  2.2 Need tingimused moodustavad lepingu, mis on eraldiseisev muudest tehingutest, mis võidakse Moe ja osaleja vahel teha, sealhulgas tehingutest, mille alusel osaleja ostab Moe-st kaupu.
  2.3 Nendes tingimustes sätestatakse poolte peamised õigused ja kohustused ning muud asjakohased normid. Programmiga liitudes sõlmib osaleja Moe-ga järgmistel tingimustel lepingu. Osalejale tutvustatakse enne programmiga liitumist tingimusi ja tal on enne osalejaks saamist vaba valik, kas nendega nõustuda või need tagasi lükata.
  2.4 Kuigi tingimuste raames pakutakse osalejale mitmeid hüvesid, on peamiseks hüveks pakkumised, personaalsed pakkumised ja soovitused. Seega on sisuliselt käesolevate tingimuste peamine põhjendus, sisu ja aluseesmärk see, et Moe saaks osalejale tema omadustest lähtuvalt pakkumisi, personaalseid pakkumisi teha ja soovitusi anda. Tingimuste teatavad osad võivad kehtida ainult siis, kui osaleja otsustab kasutada teatud teenust, näiteks tellida kaupu Moe e-poest.
  2.5 Tingimuste täitmiseks on Moe-le vaja osaleja kohta teha profiilianalüüs ehk automaatselt osaleja isikuandmeid töödelda ja neid osaleja teatud isikuomaduste hindamiseks kasutada, tehes seda vastavalt tingimustele ja privaatsuspoliitikale.
  2.6 Moe-l on õigus tingimusi muuta või terve programm või osa sellest lõpetada. Moe teavitab programmi muutusest või lõpetamisest teavitusena programmi veebilehel ja/või igale osalejale saadetud e-kirjas ning palub osalejal muudatustega tutvuda. Juhul kui muudetakse ainult e-poe lisa, teavitab Moe ainult neid osalejaid, kes on e-poodi kasutanud ja kellele seega kehtivad otseselt e-poe lisa tingimused.
  2.7 Käesolevaga teavitab Moe osalejat, et mõned tingimustes kasutatavad mõisted võivad erineda e-poe lisas esitatud määratlusest, isegi kui need on määratletud samamoodi. E-poe lisa ja käesolevate tingimuste puhul tuleb kõiki vastuolusid tõlgendada nende tingimuste konkreetse osa kontekstis, kus määratletud terminit kasutatakse.
 3. Programmi hüved. Moe pakub programmis osalejatele alljärgnevalt esitatud hüvesid.
  3.1. Pakkumised. Moe pakkumised, mille saab osalejatele eripakkumisi teha. Teave pakkumiste kohta on saadaval Moe kodulehel ja teistes kanalites.
  3.2. Sünnipäeva pakkumised
  a) Mõiste
  Oma sünnipäeva puhul saab osaleja Moe kauplustes eriallahindlust.
  b) Kuidas see toimib:
  Osaleja saab oma sünnipäeval ja teatud aja jooksul enne ja pärast oma sünnipäeva teatud kaupu allahindlusega osta.
  Allahinnatud toodete nimekiri, allahindluse kestvus päevades on esitatud programmi veebilehel ning see võib aeg-ajalt muutuda.
  3.3. Partnerite pakkumised
  Partnerite ja Moe vahelise koostöö raames võivad partnerid osalejatele eripakkumisi teha. Partnerite nimekiri võib aeg-ajalt muutuda. Teave partnerite ja nende pakkumiste kohta on saadaval Moe kodulehel ja teistes kanalites.
  3.4. Erinevad mängud ja loosimised
  Aeg-ajalt korraldab Moe osalejate jaoks erinevaid mänge ja loosimisi. Teave hetkel toimuvate mängude ja loosimiste kohta on saadaval Moe veebilehel ja teistes kanalites.
  3.5. Teabe saamine
  Osaleja saab avaldada oma soovi saada Moe-lt teavet pakkumiste, kampaaniate, loosimiste, personaalsete pakkumiste, soovituste, kaupluse avamise soodustuste ja muu asjakohase info kohta eri kanalite kaudu. Osaleja saab soovi avaldada konto registreerimisel või hiljem Moe e-posti aadressi pood@moe.ee kaudu.
  Kui osaleja ei soovi enam teateid ja pakkumisi saada, võib osaleja esitada Moe-le kirjaliku taotluse e-posti aadressile pood@moe.ee
  3.6. Veebipõhine kauplemiskoht
  Moe e-poe kasutamisel kehtib käesolevate tingimuste e-poe lisa. Moe e-poe kasutamine tähendab ka seda, et töödeldakse täiendavaid isikuandmeid veebipõhiste kauplemisteenuste osutamiseks privaatsuspoliitikas nimetatud üksikasjalikel eesmärkidel. Kui osaleja otsustab mitte kasutada Moe e-poe teenuseid ja lihtsalt osaleda programmis ning kasutada muid hüvesid, ei töödelda isikuandmeid Moe e-poe eesmärkidel.
  3.7. Muud hüved
  Osalejal on võimalus kasutada programmi muid hüvesid, mis võivad aeg-ajalt saadaval olla. Teave lisahüvede kohta on saadaval Moe kauplustes ja/või programmi veebilehel ja/või uudiskirjades.
 4. Programmis osalemine
  4.1. Registreerimine
  Programmis osalemiseks peab osaleja esmalt mistahes Moe kaupluses või registreerida tasuta virtuaalse kaardi programmi veebilehel.
  Kaardi registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeedi kõik kohustuslikud väljad, mis on märgitud tärniga („*“). Teave peab olema õige. Kui osaleja ei täida kohustuslikke välju, kaarti ei registreerita. Kui osaleja ei täida valikulisi välju, saab kaardi siiski registreerida.
  Kui kaardi registreerimine õnnestub, teavitatakse osalejat sellest registreerimisprotsessi lõpus eriteavitusega. Registreerimise kinnituseks saab osaleja e-kirja, mis sisaldab linki e-posti aadressi kinnitamiseks. Osaleja peab seda kasutama oma e-posti aadressi kinnitamiseks. Registreerimist ei saa lõpule viia ilma Kvaliteet on Moes kliendiprogrammi jaoks kasutatud e-posti kontrollimata.
  Kogu asjakohane teave osaleja isikuandmete töötlemise kohta kaardi registreerimise ja programmis osalemise raames on leitav privaatsuspoliitika jaotisest.
  Alles pärast eespool toodud protsessile vastavat kaardi õnnestunud registreerimist saab osaleja täielikult kasutada kõiki programmi hüvesid, mida on käesolevates tingimustes kirjeldatud.
  Osalejal võib olla ainult üks aktiivne kaart.
  4.2. Registreerides esitatud andmete muutmine
  Osaleja võib kaardi registreerimisprotsessi käigus esitatud andmeid ise muuta või teha seda e-posti aadressi pood@moe.ee saadetud päring kaudu.
  4.3. Klienditugi
  Küsimuste korral pakub Moe võimalust võtta ühendust, saates e-kirja ametlikule e-posti aadressile pood@moe.ee Osaleja võib Moe poole pöörduda kõigi Moe-ga seotud küsimuste tekkides. Näiteks aitame kaarti registreerida või asendada, lahendada personaalsete pakkumiste probleeme jne.
  Kontaktandmed: Moe, E-posti aadress: pood@moe.ee, Juriidiline aadress: Tööstuse, Moe küla Tapa vald Lääne-Viru maakond 45005
  4.4. Programmis osalemise lõpetamine
  Osaleja saab programmis osalemise lõpetada järgmistel viisidel:
  4.4.1 saates vabas vormis kirjutatud avalduse E-posti aadress: pood@moe.ee. Kui on osaleja isik kinnitanud, blokeeritakse osaleja kaart lõplikult ja kõik osalejaga seotud andmed kustutatakse või muudetakse mitteidentifitseeritavaks;
  4.4.2 kaarti ühe (2) järjestikuse kalendriaasta jooksul oste tehes mitte kasutades. Sellisel juhul blokeeritakse kaart automaatselt ja kõik osalejaga seotud andmed kustutatakse või muudetakse mitteidentifitseeritavaks.
  Kaardi lõplik blokeerimine tähendab, et kõik osalejaga seotud hüved ja andmed muudetakse mitteidentifitseeritavaks või kustutatakse pöördumatult programmist.
 5. Poolte õigused ja kohustused
  Lisaks käesolevates tingimustes mujal toodud õigustele ja kohustustele on pooltel alljärgnevalt väljatoodud õigused ja kohustused.
  5.1. Moe:
  5.1.1. tagab programmi toimimise, nagu on tingimustes kirjeldatud;
  5.1.2. pakub osalejatele tingimustele vastavalt hüvesid;
  5.1.3. võib tingimusi ühepoolselt muuta;
  5.1.4. järgib tingimuste raames tegutsedes kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju;
  5.1.5. võib osaleja programmist välja arvata, kui osaleja rikub neid tingimusi.
  5.2. Osaleja:
  5.2.1. annab ainult korrektset ja täpset teavet ning uuendab teavet kohe, kui see muutub, ja parandab mistahes ebatäpsused;
  5.2.2. ei luba teistel isikutel kasutada Kvaliteet on Moes kaarti
  5.2.3. järgib antud tingimuste raames pakutavate mis tahes kanalite, esemete ja õiguste kasutamisel seadusi ja ei riku teiste isikute ja ettevõtete õigusi;
  5.2.4. tegutseb alati heas usus;
  5.2.5. ei väärkasuta programmi raames pakutavaid hüvesid.
 6. Lõppsätted
  Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt selle riigi seadustele, kust osalejale teenuseid osutatakse.
  Kõik nendest tingimustest või programmist tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus selle jurisdiktsiooni õigusaktides kehtestatud korras, kus on asutatud vaidlusse kaasatud Moe.
  Kui kohus või muu vastava pädevusega asutus leiab, et nende tingimuste mis tahes säte on täielikult või osaliselt kehtetu või jõustamatu, jäävad tingimuste teised osad jõustatavateks ja siduvateks.